Programmabijstellingen

Bijstellingen per programma

2022

2023

2024

2025

2026

Werk en inkomen

Inkomensvoorzieningen

-1.250

0

0

0

0

Participatiewet (PW)

-532

-517

-517

-517

-517

Sociale recherche (IBO)

6

0

0

0

0

Sociale werkvoorziening (MGR)

-28

0

0

0

0

Gemeentelijk minimabeleid

-33

0

0

0

0

Kwijtschelding lokale belastingen

-1

0

0

0

0

Reïntegratie/participatievoorzieningen

-135

0

0

0

0

Saldo programma

-1.973

-517

-517

-517

-517

Jeugd

Peuteropvang

32

-17

-17

-17

-17

Individuele voorzieningen Jeugd

101

0

0

0

0

Individuele voorz. Jeugd Intensief

315

8

8

8

8

Jeugdgezondheidszorg

-62

12

12

12

12

Saldo programma

386

3

3

3

3

Maatschappelijke ondersteuning

Wet inburgering

0

0

0

0

0

Maatwerkvoorz. (materieel) Wmo

-10

0

0

0

0

Maatwerkvoorz. (immaterieel) Wmo

44

0

0

0

0

Aanpak Psych. kwetsb. en beschermd wonen

-1

0

0

0

0

Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd

3

-15

-15

-15

-15

MFA Ewijk

1

-1

-1

-1

-1

MFA Weurt

8

-1

-1

-1

-1

Organisatie toegang

190

0

0

0

0

Openbare gezondheidszorg

-54

8

8

8

8

Saldo programma

181

-9

-9

-9

-9

Welzijn en educatie

Onderwijsondersteuning

0

0

0

0

0

Huisvesting onderwijs

-308

0

-13

-13

-13

Lokaal onderwijsbeleid

2

0

0

0

0

Zwembad

4

0

0

0

0

Sportaccommodaties

18

-6

-1

-1

-1

Bevordering sportdeelname

-4

0

0

0

0

Kunstbeoefening en-bevordering

-2

-2

-2

-2

-2

Natuurbescherming

-5

0

0

0

0

Openbaar groen/park/plantsoen

459

-113

-113

-113

-113

Evenementen

-45

-11

-11

-11

-11

Speelvoorzieningen

0

0

-5

-5

-5

Begraafplaatsen

0

0

0

0

0

Saldo programma

118

-132

-145

-145

-145

Omgeving

Beheer en onderhoud wegen

95

0

0

0

0

Verkeersmaatregelen

-9

0

0

0

0

Openbare verlichting

207

0

0

0

0

Watergangen, afwateringen

5

5

5

5

5

Afval

179

0

0

0

0

Riolering

-5

-5

-5

-5

-5

Bedrijven,handhaving/externe veiligheid

0

-8

0

0

0

Maatregelen milieubescherming

102

0

0

0

0

Bestemmingsplannen

167

0

0

0

0

Woningbouw vernieuwing

14

-3

-3

-3

-3

Monumenten

0

0

0

0

0

Wabo

0

-68

0

0

0

Diverse gronden

93

0

0

0

0

Vastgoedbeheer

-7

15

15

15

15

Saldo programma

841

-65

12

12

12

Openbare orde en veiligheid

Rampenbestrijding

0

0

0

0

0

Regulering APV/Bijz.wetten

15

-4

0

0

0

Veiligheidsbevorderende maatregelen

8

0

0

0

0

Saldo programma

23

-4

0

0

0

Bestuur en algemene ondersteuning

Burgemeester en wethouders

35

0

0

0

0

Directie (+ algemeen)

-53

0

0

0

0

Overhead (P&O)

85

-13

0

0

0

Overhead (automatisering)

2

0

0

0

0

Overhead (gemeentehuis)

5

-2

-2

-2

-2

Overhead (gemeentewerf)

5

-1

-1

-1

-1

Overhead (voorlichting)

30

0

0

0

0

Verkiezingen

-36

0

0

0

0

Salarissen (ambtelijke org.)

53

212

222

232

232

Algemene Uitkering

3.881

724

709

646

1.731

Bijzondere baten en lasten

171

0

0

0

0

Lokale heffing/invordering

-53

0

0

0

0

Resultaat v/d rekening baten en lasten

-2.287

-9

-74

-11

-1.096

Belastingen

0

0

0

0

0

Saldo programma

1.838

911

854

864

864

Overige eigen middelen

Energiebeheer

10

0

0

0

0

Bouwgrondexploitatie

-173

-212

-222

-232

-232

Geldleningen/uitzetting =>1 jaar

-50

0

0

0

0

Mutaties reserves

-1.200

25

25

25

25

Saldo programma

-1.413

-187

-197

-207

-207

Verwacht resultaat

2.287

9

74

11

1.096

Deze pagina is gebouwd op 11/24/2022 14:13:27 met de export van 11/24/2022 13:56:01