Programmabijstellingen

Verschilverklaring

Programma: Werk en inkomen

Product: Inkomensvoorzieningen
De Rijksoverheid heeft een budget van € 1.250.000 beschikbaar gesteld (zie ook hoofdstuk 5.0 Gemeentefonds) voor de uitvoering en uitgifte van de eenmalige energietoeslag. Hiermee worden huishoudens met een laag inkomen (tot 120% van het sociaal minimum) deels gecompenseerd voor de gestegen energieprijzen met een energietoeslag ter hoogte van € 1.300. We bereiken een groot deel van doelgroep (plusminus 1.100 huishoudens) en hebben inmiddels zo'n 1.050 aanvragen ontvangen. We verwachten dat het budget volledig benut gaat worden.

Product: Participatiewet (PW)
Op 1 oktober jl. heeft het Rijk de voorlopige bijstandsbudgetten 2023 en definitieve bijstandsbudgetten 2022 bekend gemaakt. Landelijk zijn de bijstandsbudgetten naar beneden bijgesteld. De neerwaartse bijstelling is het gevolg van de verwerking van de realisatiecijfers over 2021 en de nieuwe werkloosheidsverwachtingen van het CPB (CEP). Derhalve zijn ook de definitieve budgetten vanuit het Rijk voor de gemeenten in 2022 lager vastgesteld en valt ook het voorlopig budget voor 2023 en verder lager uit. Voor Beuningen betekent dit een nadeel in 2022 van € 532.000 en in 2023 en verder, een nadeel van € 517.000.

Product: Sociale werkvoorziening (MGR)
Conform de definitief vastgestelde bijgestelde begroting 2022 van MGR is de bijdrage ten behoeve van de sociale werkvoorziening verhoogd. De begrotingswijziging resulteert in een hogere bijdrage van Beuningen aan de MGR.

Product: Gemeentelijk minimabeleid
De verstrekte huursubsidie aan de voedselbank was niet in de begroting opgenomen terwijl we die wel verstrekken. Ook de huurbaten waren nog niet opgenomen. Per saldo betreft het een budgetneutrale wijziging.

Product: Reïntegratie/participatievoorzieningen
Conform de definitief vastgestelde bijgestelde begroting 2022 van MGR is de bijdrage ten behoeve van loonkostensubsidie, tijdelijke reïntegratie-middelen en Participatie verhoogd.

Programma: Jeugd

Product: Peuteropvang
Er is minder subsidie uitgegeven dan eerder begroot voor peuteropvang, door eigen bijdragen en compensatie voor deelname vallen de kosten incidenteel lager uit.

Product: Individuele voorziening Jeugd
Er vanuit gaande dat de inzet van jeugdproducten onderhevig is aan jaarlijkse fluctuaties kunnen we in 2022 concluderen dat we incidenteel gelden overhouden op de meeste ingezette voorzieningen. We zien dit jaar op de meeste posten een overschot (reguliere begeleiding) en op sommige posten een tekort (specialistische begeleiding).  

Product: Individuele voorziening Jeugd Intensief
Ook de inzet van deze jeugdproducten is onderhevig aan jaarlijkse fluctuaties en ook hier geldt dat in 2022 we incidenteel gelden gaan overhouden op basis van de regionale Maandrapportages. Deze maandrapportages (MARAPS) worden vanuit het Regionale OndersteuningsBureau (ROB) voor de regiogemeenten opgesteld, waarin de prognoses voor het gehele jaar worden aangegeven en waarop wij onze begroting zo realistisch mogelijk kunnen aanpassen.

Product: Jeugd gezondheidszorg
Hier heeft een eenmalige correctie plaatsgevonden op de huur van het consultatiebureau, die normaliter wel altijd wordt meegenomen.

Programma: Maatschappelijke ondersteuning

Product: Maatwerkvoorz. (immaterieel) Wmo
De afwijking op dit product wordt met name veroorzaakt door een lagere prognose voor het budget reguliere begeleiding. We zien dat in 2022 het aantal cliënten dat gebruik maakt van deze voorziening iets lager ligt dan vooraf geraamd.

Product: Organisatie toegang
Dit product kan in 2022 incidenteel neerwaarts bijgesteld worden. De reden hiervan is dat vacatureruimte binnen het Sociaal Team en binnen de organisaties die onder verantwoordelijkheid van het Sociaal Team Beuningen opereren, niet direct opgevuld kon worden door personeelskrapte. Deze niet onmiddellijk opgevulde vacatureruimte heeft tot gevolg dat toegekende subsidies niet volledig benut zullen worden en daardoor ontstaat een onderschrijding. Deze onderschrijding is gedeeltelijk gebruikt om de doorontwikkeling van het Sociaal Team te bekostigen en leidt deels tot een neerwaartse bijstelling van dit product.

Product: Openbare gezondheidszorg
Er is enerzijds sprake van een nadeel door niet begrote kosten voor coronamaatregelen. Anderzijds is een gedeelte van de begroting van de GGD voordelig bijgesteld in verband met aanpassing naar de juiste inwonersaantallen van de gemeente Beuningen. Per saldo is sprake van een nadelig resultaat van € 54.000.

Programma: Welzijn en educatie

Product: Huisvesting onderwijs
De vervroegde afschrijving van het pand Dromedaris was in 2021 doorgeschoven naar 2023. De sloop vindt echter al plaats in 2022, zodat de afboeking van de restwaarde ook al in 2022 dient plaats te vinden.
Daarnaast is het krediet voor de nieuwbouw Dromedaris aangepast in verband met stijgende kosten. Dit resulteert in hogere kapitaallasten vanaf het jaar 2024.

Product: Openbaar groen/park/plantsoen
De aanpassing van dit product bestaat uit een toename van de kosten als gevolg van de indexering in 2022 voor het bestek groenonderhoud. Eind 2020 is voor het groenonderhoud een nieuw contract afgesloten met een aannemer, die volgens contract in het 2e jaar recht heeft op een indexering. Deze indexering is voor 2022 vastgesteld op 11,3%. Voor het aanbrengen van het groen aan de gereconstrueerde wegen Vording is in 2022 een budget geraamd. In verband met het plantseizoen is de planning nu om in het 4e kwartaal 2022 een deel van het groen aan te brengen, het vervolg komt in het 1e kwartaal 2023. Ook het budget voor de Poldervaart zal gedeeltelijk in 2023 worden aangewend. De ontwerpfase heeft meer tijd gekost dan voorzien. De budgetten voor beide projecten kunnen daarom in 2022 met in totaal € 574.000 worden afgeraamd. Bij de resultaatbestemming van de jaarrekening stellen we voor dit budget over te hevelen naar 2023.

Product: Evenementen
Als gevolg van de noodopvang op het Asdonckterrein kan het evenement Beuningen on Ice dit jaar niet op deze locatie plaatsvinden en zal vervroegd verplaatst worden naar de Ooigraaf. Aan Beuningen on Ice is incidenteel een bijdrage toegezegd voor de dekking van de extra energiekosten, die voortvloeien uit deze vervroegde verplaatsing.

Programma: Omgeving

Product: Beheer en onderhoud wegen
Omdat de financiële afrekening van de reconstructies van Heereveldstraat Weurt en Houtduiflaan Beuningen nog plaats moet vinden in 2022, treedt er voor dit jaar eenmalig een voordeel van € 70.000 op met betrekking tot de rente en afschrijving. Deze zijn wel al volledig geraamd, maar de uitgaven vinden gespreid in de tijd plaats.
Rekening houdend met enkele posten onderhanden werk (o.a. onderhoud halfverhardingen), verwachten wij dit jaar verder een voordelig resultaat op het klein onderhoud/inspecties ed. van € 25.000.

Product: Openbare verlichting
Door LIANDER zijn over de periode 2019-2021 te hoge eenmalige tarieven openbare verlichting vastgesteld. Dit is met terugwerkende kracht gecorrigeerd en het teveel betaalde bedrag van € 65.000 is in 2022 terugontvangen door de gemeente.
Van de eenmalige middelen t.b.v. achterstallig onderhoud ad. € 170.000 verwachten we in 2022 € 50.000 over te houden. Enkele projecten (Houtduiflaan en van Heereveldstraat) dienen ook voor dit onderdeel nog financieel in 2022 afgerekend te worden. Het restant blijft in reserve voor verdere uitvoering in 2023. In het 4e kwartaal wordt in overleg met Nobralux het nieuwe uitvoeringsplan voor de openbare verlichting opgesteld.
Door de uitgestelde vervangingen kan nu ook het structurele budget vervangingen (€ 92.000) voor 2022 volledig vrijvallen.

Product: Afval
De totale afvalinzameling bestaat uit meer dan alleen dit product afval. Hierop staan weliswaar de meeste onderdelen verantwoord, maar ook aandelen uit de producten straatreiniging, watergangen en openbaar groen worden verdisconteerd in de afvalstoffenheffing.
Uit het financiële overzicht van de Dar over de resultaten van het eerste half jaar 2022 blijkt dat we (globaal) een positief resultaat over heel 2022 kunnen verwachten van € 200.000. Hoofdoorzaken zijn een (veel) hogere opbrengst grondstoffen (vooral papier) en lagere tonnages, dus minder verwerkingskosten (vooral restafval).
Door een strengere keuring bij de ARN is een grote hoeveelheid plastic+ afgekeurd. Hiervoor wordt geen vergoeding ontvangen van het afvalfonds. Daarnaast leidt dit tot hogere verwerkingskosten omdat dit als restafval is verwerkt. Samen een nadelig effect van € 45.000. Er volgt verder onderzoek naar de afwikkeling. Inmiddels vindt afkeuring van deze omvang niet meer plaats.

Vanwege een correctie op de eindafrekening 2019 van Nedvang (vergoeding plastic+) ontvangen we in 2022 ook nog een extra vergoeding van € 35.000.
De bijgestelde begroting belastingkantoor Munitax leidt tot een hogere toerekening invorderingskosten van € 11.000.
Alles bij elkaar is hierdoor dit product afval voor € 179.000 voordelig bijgesteld.

Product: Maatregelen milieubescherming
De verwachting is dat het budget Duurzaam Beuningen, zijnde eenmalige middelen uit de gelijknamige bestemmingsreserve, in 2022 niet of nauwelijks wordt aangewend. Voor dit jaar kan deze € 127.000 dus ingetrokken worden. Het restant blijft wel in reserve voor 2023 e.v.
Voor het uitvoeren van het meetplan wat in 2021 is opgesteld voor het gebied West en Weurt zijn kosten gemaakt. Deze zijn in samenspraak met Nijmegen gemaakt, we betalen daarbij o.a. voor de meetpunten die in de gemeente zijn gelegen en in 2022 is er een incidentele bijdrage vanwege PAk metingen en geuronderzoek. De hogere kosten bedragen € 25.000.

Product: Bestemmingsplannen
De stelpost kwaliteitsslag De Klef Ewijk van € 150.000 is, mede als gevolg van de werkzaamheden noodopvang de Asdonck, doorgeschoven naar 2023.
Daarnaast kan het budget voor planschade verzoeken met € 17.000 worden verlaagd voor 2022.

Product: Diverse gronden
Het eenmalige budget voorbereiding De Linten (€ 33.000), uit de reserve budgetoverheveling, wordt in 2022 niet aangewend als gevolg van diverse ontwikkelingen in en rondom Ewijk zoals de ontsluiting.
Van het eenmalige restantbudget advieskosten Zandwinning Beuningse Plas uit voorgaande jaren (€ 76.000) wordt in 2022 een overschot van € 50.000 verwacht. Dit dient overgeheveld te worden naar 2023 t.b.v. onvoorziene kosten omgeving.

Programma: Openbare orde en veiligheid

Product: Rampenbestrijding
De totale afwijking op product Rampenbestrijding is € 0,-. Echter ramen we op dit product de kosten voor de opvang van Oekraïners. Omdat we de kosten vergoed krijgen van het Rijk is de wijziging van de begroting budgetneutraal. Mogelijkerwijs ontstaat in de realisatie een voordeel omdat de rijksmiddelen ook voorzien in een vergoeding voor de ambtelijke capaciteit. Omdat de salarissen van ambtenaren immers al begroot zijn, ongeacht de inzet voor de opvang, kan de vergoeding dus tot een voordeel leiden.

Voor 2022 verwachten we circa 1,4 miljoen euro aan lasten voor de opvang van Oekraïners in de Tinnegieter en op het Asdonckterrein. De Investering in het terrein is hierin nog niet meegenomen. Deze ramen we op circa 4,5 miljoen en krijgen we separaat van het Rijk vergoed. Voor 2023 ramen we circa 860.000 euro aan baten en lasten voor de opvang van Oekraïners.

Programma: Bestuur en algemene ondersteuning

Product: burgemeester en wethouders
De totale afwijking bestaat uit meerdere voor- en nadelen. Het college heeft op 5 april 2022 besloten gemeente Mikolow een donatie te doen van € 25.000 in het kader van de opvang van mensen uit Oekraine. Deze donatie was niet voorzien in de begroting. Daarnaast is besloten om vanaf 2022 de accountantskosten voor Munitax direct in rekening te brengen bij Munitax en niet meer te versleutelen in de overhead die Beuningen aan Munitax doorbelast. Dat betreft een voordeel op dit product van € 40.000, en een nadeel op product Directie. Deze bijstelling is budgetneutraal. Tot slot zien we een onderuitputting op het budget voor de doorontwikkeling van digitale dienstverlening van € 20.000 euro.

Product: Directie (+ algemeen)
Bij de gewijzigde begroting 2022 van Munitax is gekozen om de accountantskosten direct door te belasten aan munitax en niet meer te versleutelen in de overhead die Beuningen doorbelast aan Munitax. Naast een lichte bijstelling van de overhead als geheel resulteert het in lagere bijdrage voor de overhead van € 40.000. Dit nadeel hangt samen met het voordeel op product burgemeester en wethouders, waar de accountantskosten worden verantwoord.

Product: Overhead (P&O)
Het totale voordeel van € 85.000 bestaat uit meerdere kleine en grote afwijkingen. De voornaamste afwijking (ad. € 81.000 voordelig) betreft de onderuitputting van het archiefbudget. Voor de digitalisering van de microfiches in het archief is projectbudget beschikbaar gesteld. Gaandeweg het traject kregen we een tip van het Regionaal Archief Nijmegen dat zij als service de originele persoonskaarten kunnen digitaliseren op het moment dat daar behoefte aan is. We hebben een procedure van opvragen opgesteld en dit uitgeprobeerd. Het werkt voor alle partijen naar volle tevredenheid. Daarmee kan het projectbudget komen te vervallen. Tevens is een bijstelling opgenomen voor 2023 van € 13.000. Dit betreft budget voor de thuiswerkvoorziening voor medewerkers. Deze regeling is medio 2022 vastgesteld en was nog niet voorzien in de begroting.

Product: Overhead (voorlichting)
Naast het structurele budget is er ook een incidenteel bedrag beschikbaar uit de reserve Beuningen promotie. Hiervan zal een aanzienlijk deel in 2022 niet aangewend worden. Dit blijft wel beschikbaar voor 2023 en volgende jaren.

Product: Verkiezingen
In verband met corona hebben we dit jaar 3 verkiezingsdagen moeten organiseren in plaats van één. Hierdoor zijn de kosten aanzienlijk hoger uitgevallen. Te denken valt aan vergoedingen voor stembureauleden en inrichtingskosten.

Product: Salarissen (ambtelijke org.)
Bij de behandeling van de perspectiefnota is voorgesteld om de personele formatie uit te breiden op verschillende beleidsterreinen. De raad heeft aangegeven deze uitbreiding integraal te willen wegen bij de begrotingsbehandeling. Als organisatie achten we het voor een aantal functies noodzakelijk en onvermijdelijk om vooruitlopend hierop te werven. De functies betreffen: een medewerker ruimtelijke ordening, een BRP-specialist, een inkoopadviseur en een functionaris gegevensbescherming.

Product: Algemene uitkering
Zie de toelichting in paragraaf 5.0 Gemeentefonds

Product: Bijzondere baten en lasten

Op het product Bijzondere baten en lasten verantwoorden we incidentele stortingen en onttrekkingen aan de voorzieningen. Voor de voorziening achterstallig onderhoud gebouwen hebben we geconstateerd dat tot en met 2025 jaarlijks 170.000 euro kan vrijvallen.

Product: Lokale heffing/invordering
In het najaar van 2022 is de lopende begroting van Munitax gewijzigd vastgesteld. Dit heeft geresulteerd in een verhoogde bijdrage voor Beuningen. De meerkosten bij Munitax zijn hoofdzakelijk het gevolg van extra personele inzet om bezwaren af te handelen die door No-Cure-No-Pay-bureaus worden ingediend.

Programma: OZB

Geen afwijkingen > 25.000

Programma: Overige eigen middelen

Product: Bouwgrondexploitatie
Vanuit de begroting bedrijfsvoering (Programma bestuur en algemene ondersteuning/product Salarissen) is het restantbudget van € 173.000 inzake de inhuur tbv woningbouwopgave overgeboekt naar dit product. Ook de bedragen uit de meerjarenbegroting 2023-2026 zijn naar dit programma/product overgeboekt.

Product: Geldleningen/uitzetting => 1 jaar
Door (vervroegde) aflossingen op verstrekte hypotheken , neemt de terugontvangen rente ook af. De raming wordt aangepast aan de werkelijke ontvangsten over 2021.

Product: Mutaties reserves
Bij diverse programma’s zijn grote voordelen ontstaan omdat allerlei eenmalige budgetten niet of slechts ten dele zijn aangewend in 2022. Die voordelen zijn ingeboekt bij die programma’s, maar dat betekent ook dat er minder bijdrage uit de bestemmingsreserve budgetoverheveling wordt geboekt. Het BBV schrijft voor dat dit allemaal op dit ene product wordt verantwoord. Als het eenmalige posten betreft uit de jaarrekening 2021, die bij de resultaatbestemming 2021 weer opnieuw voor 2022 beschikbaar zijn gesteld en geraamd, dan werkt dit verder geheel budgettair neutraal. Een voordeel bij de functioneel geraamde eenmalige budgetten is gelijk aan het nadeel van een lagere bijdrage uit de bestemmingsreserve op het product Mutaties Reserves. Dit administratieve “nadeel” wordt hier geschat op € 863.000.
Daarnaast wordt de stelpost 2022 Kwaliteitsslag De Klef van € 150.000 gereserveerd en doorgeschoven naar de uitvoering in 2023. Dit is ook opgenomen bij het onderdeel bestemmingsplannen.
De grote voordelen op de diverse onderdelen afvalinzameling leiden samengevat tot een hogere storting in de afvalreserve van € 212.000.
Omdat er voor de reserve Duurzaam Beuningen geen specifieke projecten zijn vastgesteld en gelet op de uitgaven van de afgelopen jaren, wordt de betreffende structurele reservering met 50% teruggebracht van € 50.000 naar € 25.000.

Deze pagina is gebouwd op 11/24/2022 14:13:27 met de export van 11/24/2022 13:56:01