Inleiding

Inleiding

Beste lezer, voor u ligt de herfstnota 2022. Dit is de laatste stand van zaken van de gemeentefinanciën en het laatste moment om de Begroting 2022 bij te stellen in de aanloop naar de jaarrekening over 2022. Het bijgestelde saldo voor 2022 bedraagt circa 3,3 miljoen positief. Tevens hebben we afwijkingen die van structurele aard zijn meerjarig verwerkt. Daarom zijn ook de saldi voor 2023 en verder bijgesteld. Waar wij in het begrotingstraject voor 2023 voorzagen dat vanaf 2026 de ravijnperiode zou intreden, zien we voor deze jaarschijf een incidentele meevaller in de algemene uitkering. Dit neemt niet weg dat de ravijnperiode nog steeds een actuele term is.

In deze paragraaf gaan wij kort in op enkele ontwikkelingen die beleidsmatig of financieel invloed hebben op het huidige begrotingsjaar 2022.

Speerpunten collegeprogramma 2022 - 2026
De nieuwe coalitie bouwt verder aan onze gemeente. Met nieuwe energie en vanuit de drie kernwaarden: Betrokkenheid, Verbinding en Mooi plekje. In de bestuursperiode 2022 – 2026 wordt er verder gewerkt aan grote en ingewikkelde opgaven zoals: woningbouw, opwekken van duurzame energie op grote schaal, voorzieningen in de vier kernen en onderhoud van de openbare ruimte. Voortzetting van bestaande plannen en beleid kunnen impact hebben op de herfstnota 2022. Nieuwe ideeën zijn verwerkt in de begroting vanaf 2023 en later jaren.

Oekraïne en noodopvang
Zoals bekend heeft oorlog in Oekraïne geleid tot de urgentie om ontheemden op te vangen. Ondanks de schrijnende menselijke kant is het financiële gevolg van de opvang voor de gemeente Beuningen hierin afgedekt door volledige dekking uit rijksmiddelen.

Energiecrisis en energietoeslag
Als gevolg van oorlog is eveneens de prijs van energie fors omhoog gegaan. Om deze impact voor een groep van inwoners te kunnen dempen heeft het Rijk een energietoeslag beschikbaar gesteld. Hogere energielasten worden voor een beperkte groep inwoners door de gemeente gedekt met geld vanuit het Rijk.

Forse prijsstijgingen voor producten en diensten
Onze systematiek van actualisatie van de begroting vindt plaats op basis van een reële raming van producten. We indexeren prijzen kortom niet standaard met een normatief percentage voor ‘materiële componenten’ . Indexatie van looncomponenten (salarissen) leggen we bij de jaarlijkse aanpassing van de meerjarenbegroting voor. In deze herfstnota is de meest actuele informatie opgenomen als het gaat om prijsstijgingen.

Sociaal domein
De inzet van de diverse producten binnen Jeugdzorg en WMO is wederom onderhevig aan jaarlijkse fluctuaties. Over het geheel genomen is sprake van een voordelig resultaat. Prognoses ontvangen wij van het Regionale Ondersteuningsbureau (ROB) waaruit blijkt dat het meest ingezette product, 'reguliere begeleiding' vooralsnog voordelen laat zien. Wel zien we hogere kosten voor bijvoorbeeld 'specialistische begeleiding' binnen de jeugdzorg en 'woonvoorzieningen' binnen de WMO.

Deze pagina is gebouwd op 11/24/2022 14:13:27 met de export van 11/24/2022 13:56:01