Begrote mutaties in reserves

Mutaties in reserves

2022

2023

2024

2025

2026

Welzijn en educatie    Incl.reserves

RESERVERINGEN PROGRAMMA 4

-574

0

0

0

0

Totaal programma

-574

0

0

0

0

Omgeving     Incl.reserves

RESERVERINGEN PROGRAMMA 5

-596

25

25

25

25

Totaal programma

-596

25

25

25

25

Bestuur algemene ondersteuning Incl.res.

RESERVERINGEN PROGRAMMA 7

-30

0

0

0

0

Totaal programma

-30

0

0

0

0

Toelichting op de mutaties

Onderstaande tabel geeft de verwachte toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves. Dit betreft inschattingen van de werkelijke mutaties. De formele vaststellingen van de mutaties met de reserves gebeurt via een raadsbesluit en de daarbij horende begrotingswijziging. Dit zijn dan met name de Perspectiefnota, de Programmabegroting en de Herfstnota.
Zo zal een deel van de eenmalige middelen uit de reserve budgetoverheveling naar verwachting niet in 2022 worden besteed, maar worden doorgeschoven naar 2023. De formele wijziging op de begroting vindt echter pas plaats bij de vaststelling van de programmarekening 2022.

Mutaties in reserves

2022

2023

2024

2025

2026

Toe-voe-ging

Ont-trek-king

Toe-voe-ging

Ont-trek-king

Toe-voe-ging

Ont-trek-king

Toe-voe-ging

Ont-trek-king

Toe-voe-ging

Ont-trek-king

Algemene reserve

Algemene reserve

1.366

-50

1.366

-850

1.366

1.366

1.366

Algemene reserve bouwgrondexploitatie

Bestemmingsreserves

Budgetoverheveling

-928

-689

Duurzaam Beuningen

25

25

-127

25

25

25

H1 maatschappelijke compensatie

71

71

71

71

71

Beuningen Promotion

-35

Openbare verlichting

-70

-100

Eenmalige prioriteiten

-10

Afvalinzameling

273

-116

1

4

46

43

Totaal mutaties reserves

1.735

-1.209

1.463

-1.766

1.466

0

1.508

0

1.505

0

Saldo mutaties

526

-303

1.466

1.508

1.505

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het verwachte verloop in 2022 van alle bestemmingsreserves, waarvan de saldi per 1.1.2022 weer beschikbaar zijn gesteld bij de vaststelling van de jaarrekening 2021. Het betreft tussentijdse inschattingen.

Prgr

Doorgeschoven posten uit programmarekening 2021

Budget (x € 1.000)

Lasten t/m sept

Verwachte lasten 4e kw

Vrijval herfst- nota

Verwacht restant voor 2023 *

Reserve Openbare Verlichting

5

Achterstallig onderhoud openbare verlichting

170

54

16

100

Reserve budgetoverheveling 2018/2019/2020:

1

Participatiecoach

16

16

5

Baggeren

45

45

5

Onderzoekskosten Zandwinning

76

19

8

50

4

Onderzoekskosten zwembad de Plons

5

1

4

4

Groenonderhoud

241

67

174

5

SPV maatregelen (subsidie verkeer-SISA)

33

33

5

Warmtevisie Wijken vd Toekomst (Subsidie RVO))

14

14

5

Eenmalige voorbereidingskosten De Linten

33

33

7

Bedrijfsvoering; uitvoering TOZO spec.uitk

52

52

9

UitgavenRegeling Reductie Energiegebruik (SISA)

4

4

Reserve budgetoverheveling 2021:

1

Steun gedupeerden toeslagenaffaire

8

8

3

Leefstijlinterventie (via SPUK-SiSa)

68

10

58

3

Regionaal Eerstelijnsloket en MEE

50

50

3

Subsidies ov.alg.maatschappelijk werk

25

25

3

Gemeenschapsvoorz. Beuningen Covid-19

15

15

3

Uitgaven ambulantiseringsbudget

29

29

4

Onderwijsachterstandenbeleid

89

89

4

Uitgaven t.l.v. budget sportakkoord

50

50

4

Vording 2 Planvorming Groen

45

45

4

Notitie biodiversiteit

15

15

4

Integrale applicatie beheer op.ruimte (groen)

20

20

5

Woningbouw versnelling Winssen Zuid

25

25

5

SPV maatregelen (subsidie verkeer)

55

55

5

Omgevingswet (exclusief ICT)

36

36

5

Actualiseren verkeers- en vervoersbeleid

18

18

5

Ruyterpark Weurt Plankosten

20

20

5

Stelpost Toekomstvisie de Sluis

10

10

7

Digitaliseren dynamische archiefdelen

58

58

7

Integrale applicatie beheer op.ruimte (Onderh.)

18

18

7

Digitaal Ontwikkelingsprogramma 21-24 (DOP)

5

5

7

Dig.Ontw.Progr.21-24 Zaakgericht werken

63

63

7

Dig.Ontw.Progr.21-24 Dienstverlening

24

8

16

7

Dig.Ontw.Progr.21-24 Info Management

32

20

12

9

Partic.energiezuinige woningen (pilot Vording)

21

13

8

9

Regeling Reductie Energieverbruik Woningen

292

241

51

9

Project Toezicht energiebesparing bedrijven

8

8

Eenmalige budgetten 2022 **):

Volgen bij resultaatbestemming jaarrekening 2022

Eenmalige prioriteit:

7

Motiemarkt

10

10

Totaal

1.797

770

203

72

753

100%

58%

42%

*) Bij de samenstelling van de programmarekening 2022 wordt beoordeeld of de restanten per 31 december 2022 beschikbaar blijven voor 2023 of vrijvallen.

**) Bij de samenstelling van de programmarekening 2022 wordt tevens beoordeeld of er eenmalige ruimte gereserveerd moet worden inzake incidentele budgetten uit de begroting 2022 zelf. Dit loopt via de resultaatbestemming.

Deze pagina is gebouwd op 11/24/2022 14:13:27 met de export van 11/24/2022 13:56:01