Gemeentefonds

Gemeentefonds

2022

2023

2024

2025

2026

Bestuur algemene ondersteuning Incl.res.

Algemene Uitkering

3.881

724

709

646

1.731

Resultaat v/d rekening baten en lasten

-3.881

-724

-709

-646

-1.731

Totaal programma

0

0

0

0

0

Toelichting op de mutaties

Voor het begrotingsjaar 2022 wordt in deze Herfstnota zowel de Mei- als de Septembercirculaire verwerkt. Meerjarig is de Meicirculaire reeds verwerkt bij de Begroting 2023-2026.

De Meicirculaire heeft voor 2022 een positief effect van € 2.632.000. De verwerking van de Septembercirculaire heeft voor 2022 een positief effecten van € 1.249.000. Samen € 3.881.000.
Het positieve effect wordt voor een groot deel veroorzaakt door het extra geld, ongeveer € 1.250.000, dat beschikbaar is gesteld voor de energietoeslag. Daarnaast neemt het accres in omvang toe. Dat komt voor een belangrijk deel door de hogere inflatie.  

Meerjarig is de positieve bijstelling het gevolg van de uitkomsten uit de septembercirculaire. In 2026 stelt het kabinet eenmalig extra geld beschikbaar in aanloop naar de nieuwe financieringssystematiek. Voor Beuningen betekent dit ruim 1 miljoen.

Gemeentefonds Bedragen in € 1.000 (+=baat,voordeel/-=last,nadeel)

2022

2023

2024

2025

2026

Stand na herfstnota 2021

40.656

39.805

39.918

40.453

40.442

Decembercirculaire 2021 + aanpassing stelpost

304

330

267

209

533

Meicirculaire 2022

2.632

5.398

5.428

6.460

2.665

Vrijval stelpost jeugd (toegevoegd AU)

0

-1.450

0

0

0

Aanpassing stelposten

57

221

-599

201

Stand voor september circulaire

43.592

44.140

45.834

46.523

43.841

Septembercirculaire 2022

1.249

724

709

646

1.731

Stand herfstnota

44.841

44.864

46.543

47.169

45.572

Mutaties Herfstnota

3.881

724

709

646

1.731

In de stand herfstnota zijn drie stelposten opgenomen, namelijk
- Stelpost herijking gemeentefonds vanaf 2023
- Stelpost extra rijksmiddelen Jeugdzorg 2024 t/m 2026
- Stelpost besparing maatregelen Jeugdzorg rijk structureel

Door de invoering van het nieuwe verdeelmodel per 2023 is er sprake van een grote wijziging. Door deze actualisatieslag gaat gemeente Beuningen minder Algemene uitkering ontvangen. Een groot deel van dit negatieve herverdeeleffect wordt gedekt middels een suppletie-uitkering die reeds in de berekening is verwerkt. Het deel dat niet gedekt is, is als stelpost structureel opgenomen.

In de berekening van de inkomsten via de Algemene uitkering gaan we middels de stelposten uit van extra middelen die we voor de jeugdzorg krijgen van het Rijk maar ook dat er een besparing, opgelegd door het Rijk, op ons afkomt.

Gemeentefonds Bedragen in € 1.000 (+=baat,voordeel/-=last,nadeel)

2022

2023

2024

2025

2026

Volgens septembercirculaire 2022 (excl. stelpost)

44.841

44.995

45.535

47.457

46.310

Stelpost "herijking gemeentefonds vanaf 2023"

-131

-327

-588

-588

Stelpost extra rijksmiddelen Jeugdzorg 2024 tm 2026

1.450

875

425

Stelpost besparing maatregelen Jeugdzorg rijk structureel

-115

-575

-575

Totaal

44.841

44.864

46.543

47.169

45.572

Deze pagina is gebouwd op 11/24/2022 14:13:27 met de export van 11/24/2022 13:56:01