Inleiding

Leeswijzer

Nieuwe opzet van het document
In voorgaande Herfstnota's hebben we als uitgangspunt gehanteerd om afwijkingen te rapporteren welke zijn verdeeld in kosten soort (bijvoorbeeld kapitaallasten) of afdeling (bijvoorbeeld bedrijfsvoering). In deze Herfstnota hebben we de financiële posten verwerkt geredeneerd vanuit onze programma's met onderliggende producten. Dit sluit aan op de wijze waarop ook in de begroting en jaarstukken afwijkingen worden verantwoord en toegelicht.

Bij de beoordeling van de producten is zoveel mogelijk rekening gehouden met de resterende periode in 2022. Indien er zich bij beoordeling van deze Herfstnota autonome ontwikkelingen voordoen die ook op de komende jaren effect hebben (2023-2026) zijn deze ook meegenomen in deze Herfstnota.

In de Herfstnota gaan wij in op de financiële afwijkingen ten opzichte van de laatst vastgestelde begroting bij de Perspectiefnota 2022. In deze leeswijzer lichten wij alle onderdelen van de Herfstnota toe.

Financiële resultaten
In deze paragraaf staan de financiële hoofdlijnen waarbij de huidige verwachte stand is afgezet tegen de laatste stand van de begroting namelijk die van de Perspectiefnota 2022. Dit resulteert in een raming van het verwachte resultaat over 2022. Indien wijzigingen ook latere jaren betreffen is dit ook meegerekend in de meerjarenbegroting. Toelichting op de voornaamste financiële ontwikkelingen begrotingseffecten over 2022 komt terug in het vervolg van deze Herfstnota.

Programma’s en producten
De Herfstnota 2022 is opgebouwd uit negen programma’s. De negen programma’s zijn onderverdeeld in producten. Per product gaan wij in op financiële afwijkingen vanaf €25.000 of anderszins relevante ontwikkelingen.  

Gemeentefonds
In aanvulling op de door het college aangeboden ‘effecten septembercirculaire 2022’ zijn overzichten opgenomen die een beeld geven van verwachte uitkering vanuit het gemeentefonds en eventuele voorbehouden die we maken over de ontvangsten als dat van toepassing is.

Mutaties in reserves
Deze paragraaf bevat een overzicht van meer of minder toevoeging of onttrekking aan reserves dan begroot.  

Investeringen
Tenslotte is een beschrijvend overzicht gevoegd van nieuwe en gewijzigde kredieten ten opzichte van de vastgestelde begroting 2022.

Leeswijzer

Afkorting

Verklaring

+

Een positief bedrag moet gelezen worden als een baat, vermeerdering en als voordeel

Bedragen in tabellen worden afgerond op duizendtallen

Deze pagina is gebouwd op 11/24/2022 14:13:27 met de export van 11/24/2022 13:56:01