Bijlage

Afkortingenlijst

Afkortingenlijst

Hierbij treft u een lijst aan met gebruikte afkortingen en een verklaring van deze afkortingen

die van toepassing is op de Herfstnota 2022.

Afkorting

Beschrijving

APV

Algemene Plaatselijke Verordening

BRP

Basis Registratie Personen

DVO

Dienstverleningsovereenkomst

DOP

Digitaal Ontwikkel Programma

IBO

Instituut Bijzonder Onderzoek

MFA

MultiFunctionele Accommodatie

MGR

Modulaire Gemeenschappelijke Regeling

OZB

Onroerende ZaakBelasting

P&O

Personeel en Organisatie

PW

ParticipatieWet

RVO

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

SiSa

Single information, single audit

SPV

Strategisch Plan Verkeersveiligheid

Tozo

Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers

WMO

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Deze pagina is gebouwd op 11/24/2022 14:13:27 met de export van 11/24/2022 13:56:01